Phiên trực tuyến của bạn

Mỗi khi bạn bắt đầu một phiên mới, bạn sẽ nhận được ID phiên. Bạn có thể thấy ID phiên ở phía trên bên phải.

Vui lòng ghi lại ID phiên của bạn trong trường hợp bạn có ý định sử dụng thông tin đăng nhập sau hoặc nếu bạn muốn tiếp tục vào thời điểm sau.

Mật khẩu là không cần thiết. Nếu bạn bị mất ID, bạn sẽ không thể đăng nhập lại. Trong trường hợp này, bạn cần lặp lại phiên. Dựa trên câu trả lời của bạn, bạn có thể đủ điều kiện để liên hệ với nhà trị liệu. Luôn lưu ý luật pháp địa phương của bạn liên quan đến việc báo cáo bắt buộc. Tiếp tục buổi điều trị trực tuyến luôn là một lựa chọn.

Phiên mới

Hãy bắt đầu một phiên mới ở đây! Ẩn danh và bí mật

Đăng nhập